June 4, 2023


So ndazh i bere on li ne keto dite është fr ymëzuar nga shum komentues në po rtalin tonë. Komentet e juaja do të shp allin po litikanin i cili ka më shumë vo ta, pra ai do zgj edhet po litikan i vitit për 2022. Cili nga këta e meriton titullin PO LITIKAN I VITIT 2022? Shpr eh mendimin tënd më poshtë ose duke komentuar ne fa cebook

So ndazh i bere on li ne keto dite është fr ymëzuar nga shum komentues në po rtalin tonë. Komentet e juaja do të shp allin po litikanin i cili ka më shumë vo ta, pra ai do zgj edhet po litikan i vitit për 2022. Cili nga këta e meriton titullin PO LITIKAN I VITIT 2022? Shpr eh mendimin tënd më poshtë ose duke komentuar ne fa cebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *