June 4, 2023


Aleksi ka pu blikuar në In stagram një foto mjaft ro mantike ku shihet së bashku me një gocë e cila i dhu r on pu th je. Këtë postim, ai e ka sh oqëruar me një em o ji ze mër, duke treguar se bëhet fjalë për një person të afërt që i ka vj e dh ur ze mrën. Epo, s’na mbetet gjë tjetër veçse t’i pë rcjellim urimet më të mira çiftit.

Nga ana tjetër, Rudina Dembacaj ka treguar përherë se ka një marrëdhënie shumë të mirë me ish-p artnerin e saj, Aleksandrin. Fëmija që kanë në mes, Viktoria, ka qenë një nga ar syet kryesore pse ata të dy kanë ruajtur r aportet e mira me njëri-tjetrin. Ata dalin bashkë të tre si familje për sh ëtitje apo për të shijuar momente të veçanta dhe nuk ngu rrojnë që këto t’i ndajnë edhe me ndj ekësit në In stagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *