March 27, 2023


Ga zetarja Sonila Meço ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama i cili foli për s ovranitet nga të huajt.
Meço i dr ejtohet Ramës me një pyetje se ku ishte s ovranizmi i kryeministrit kur në Ku shtetutën e ve ndit u f ut O N M, si mb ikëqyrës i Re formës në Dr ejtësi nga nd ërkombëtarët.

“Mirë, shumë mirë, që u kujtua sot kryeministri për so vranitetin e vendit, ma rrjen e v endimeve so vr a ne, përfshi edhe am ni s ti në fi skale. Nuk po i hyj këtu analizës së ni smës per se, që është shk atërruese tregu, d ekurajuese e k onkurencës, jo ef ektive për eko nominë dhe e rr ezikshme për nd ikimin e kr imit në pr ocese p olitike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *