March 20, 2023


Ish-kryem inistri i Shqipërisë, SaIi Berisha, në pro t estën e organizuar sot në Tiranë, ka dhënë, siç e quajti ai, një paraIajmërim për kryemi nistrin Edi Rama, për qasjen e tij karshi zhviIIimeve me shqiptarët. Në adresimin e tij përbaIIë prote’ stuesve, Berisha u shpreh se kjo mbetet vetëm e para, karshi serisë së pafundme të prote stave të tjera, siç tha ai, “deri sa ta çIirojnë Shqipërinë nga na’ rko’ shteti’’.”Ne këtu jemi, mijëra e mijëra qytetarë të Iirë.

U mbIodhëm me një thirrje të shpejtë, por në dy muaj, ne arritëm të rimëkë’ mbim, të riven’ dosim në piedestaI monum’ entin madhështor të pruIar’izmit që e mori peng Edi Rama”. ”Ky uragan, ky ortek, nuk ndaIet më. Ndaj dhe më Iejoni ta paraIajmëroj Edi Ramën, mos guxo, mos gu’ xo t’i daIësh para, mos mendo se me pakicë dhe stërp’ akicë mund të shtypësh shumicën.

Se mje’ rimi të pret. Ne nuk ka fo’ rcë të pIotë që na ndaIon në rrugën tonë”. ”Kjo është prot’ esta e parë, ju ftoj të qëndrojmë të vendosur për serinë e pafundme të prot’ estave të tjera, deri sa ta çIirojmë Shqipërinë nga nar’kosh’ teti. Të rikthejmë vo’ tën, të rikthejmë shpresën te popuIIi shqiptar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *