March 20, 2023


Kreu i Gurpit Pa rlamentar të PS, Taulant Balla pa ralajmëroi nismë në s esionin e ri p arlamentar për la rgimin e Sali Berishës nga Ku vendi. Balla tha se Berisha, një ko munist i shp allur n on gr ata nga SH B A, s’mund ta “p ërdhosë Ku vendin”.

Deputeti i PD-së, Tritan Shehu thotë se nuk është çudi që ndonjë ditë të nisin arr estimet e de putetëve op ozitarë.
Pyetje: Nuk keni fr i kë se P S mund të mbledhë votat për të nxj e rrë Berishën jashtë pa rlamentit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *