March 27, 2023


Në in tervistën e dhënë për T op Cha nn el, Am basadorja e SH B A-ve, Yuri Kim, tr ajtoi çë shtjet më të nxe.hta për po litikën dhe dr ejtësinë në Shqipëri. Çfarë do të bëjë SH B A me Sali Berishën në p ërpjekjen e tij për të r imarrë dr ejtimin e PD? Cili është qendrimi ndaj kryetarit të PD Lulzim Basha? A janë të kë.naqur SH B A me v eprimet e SP AK apo dr ejtësinë e re?

Pë rgjigjjet e am basadores tregojnë gjithashtu r olin e Shqipërisë në rajon, jo vetëm në k uadrin e nismës Ba llkani i Hapur deri tek ve rdikti amerikan mbi të p adëshiruarit.

Yuri Kim: “Nd aj, nëse pyetja tjetër e juaja do të jetë “A do ketë shp allje të tjera?”, të shohim, besoj se do të ketë dhe ne do të vazhdojmë të tre gojmë me gisht ata që pë rfshihen në ko rr.upsion, ta që min.ojnë de mokracinë dhe këtë vend, të cilin e ko nsiderojmë mik të ng ushtë. Nuk do t’ju br a.ktisim. Kemi bërë rrugë tepër të gjatë. Shtetet e Bas hkuara kanë in vestuar së te përmi dhe Qe veria Amerikane ku jdeset aq sa të mos ta lërë m ënjanë këtë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *