March 20, 2023


Ish-ministri i Dr ejtësisë, juristi Ylli Manjani shprehet se plazhisti që u arr estua nga po licia pasi h oqi flamurin turk nga një pikë vr ojtimi në plazhin e Gjirit të Lalzit nuk mund të nd iqet p enalisht.

Manjani thotë se flamuri nuk ishte vendosur në mënyrë pr otokollare, nuk ndodhej as në t erritorin turk, as në anije turke apo në am basadën turke.

Sipas Manjanit ai gjithashtu s’mund të ak uzohet për nx i tje të urrejtjes, pasi po licia nuk ka se si të masë urr ejtjen e nxitur prej gjestit të tij, në fa kt është e k undërta, vendosja e flamurit ka shk aktuar nx i tje të urr ejtjes, çka pr ovokoi edhe v eprimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *