March 24, 2023


Xhensila mbeti pa fjalë nga ajo që bënë fan sat e saj për të. Xhensila Myrtezaj është emër shumë i da shur për publikun, e cila ka shumë pr ojekte muzikore në re pertorin e saj.
Natyrisht që në këtë pikë ku është tani, ajo arr i ti falë fa nsave, andaj shprehet mi rënjohëse për pë rkrahjen e tyre.

Së fundi, këngëtarja ka treguar një be fasi të kë ndshme që e mori nga ta, teksa kishin shkruar një lu tje për të, Besin dhe Ajkën në kishën e Shna Ndout në Laç.

“Për Xhensilen, Besin dhe Ajkën. Zo ti i nd ihmoftë në gjdo hap të je tës së tyre. Qo fshin familja më e lu mtur në botë”, ishte lu tja për familjen e Xhensilës. E em ocionuar nga kjo be fasi, Xhensila shkruan: “Më pë rlotët, jeni be kim për mua. Fa leminderit, ju d ua fo rttt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *