March 19, 2023


Fermat e Beratit që ku lti.vojnë domate përdorin p esticide të nd alu ara. Disa ditë më parë një kamion më doma.te të vogla u kap në një nga do g anat e vendeve të Ba shkimit Evropian për pa so jë ngar.kesa u kthye mbr apsht në Shqipëri pasi sipas rez ul tatit të an alizave domatet re zultuan të kishin ng ark.esë të madhe të in sekticidit të rre zikshëm Bu pr o fe z i n.

Dom atja përmban an tioksidues të fu q i.shëm që quhet li k o p en, i cili ka një v eprim mb rojtës të f uqishëm kun.dër së m undjeve të pr ostatës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *