March 27, 2023


Arian Çani ka ditur gjithmonë si të rr ëmbejë v ëmendjen e au diencës me t ematika nga më të ndryshmet që tr ajton në em isionin e tij.
Për këtë arsye mund të themi se ai është një ndër mo deratorët më të ndj e kur dhe të di skutuar në vend

Përveç kësaj publiku ka qenë gjithmonë i in teresuar të dijë diçka më shumë nga jeta e tij pr i va te, por Çani është munduar ta mbajë sa më he rmetike. Ai thuajse nuk ka bërë asnjë dalje p ublike me vajzën dhe ba shkëshorten e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *