March 19, 2023


Një i ri shqiptar nga Kosova ka gj e tur vd ekjen ditën e sotme në një ak sident tr agjik. Mësohet se Rilind Zeqiraj ka hu mbur j etën, pas një ak sidenti të rëndë në Kosovë. Ai nuk ka mu ndur t’i mbi jetojë dot pl agëve të rë nda.
Lajmin për nd arjen nga j eta e ka dhënë ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Në një postim në F acebook ai shkruan:
I t ronditur nga lajmi për ndarjen nga jet a të Rilind Zeqiraj nga Gllogjani, i cili u l ëndua rë ndë në ak sident ko munikacioni. Nd ajmë dh embjen me familjen dhe të a fërmit. Zo ti e fo rcoftë familjen Zeqiraj, në këto momente shumë të vë shtira për ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *