June 9, 2023


An a listi Arjan Curri i ft uar mbrëmjen e dj eshme në emisionin ‘Op en’ nuk u pë rmbajt teksa po an al izonte situatën po litike në vendin tonë. Curri e ci lësoi Shqipërinë si një ko mb fshatarësh, duke mos u ku rsyer as me po litikanët.

Këta të fundit i cilësoi si “k ollovarë” që i mbajnë me të ardhura gratë e tyre.
“Ky është ko mb fshatarësh! E jap unë mo ç’ke. Ti qenke më keq nga Rama. S’të pë lqen ty? Kjo është re p ublikë k ollovarësh, ek sponentët më të la rtë de klarojnë se i mba jnë gratë.
he el itë fshatareske ku të gjithë pë rpiqen që të thotë atë mendojnë dhe nuk e bëjnë,”-tha Curri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *