March 24, 2023


Sipas tij, do ketë pr otesta të va zhdueshme që do ja v ështirësojnë p ushtetin Edi Ramës.
“Dy emra ishin pr ezent në fo ltore, Edi Rama dhe Erion Veliaj.

A e dini pse është Erion Veliaj aty? Në zgj edhjet që do jenë pas 10 muajsh, a e dini cili p ushtet do at akohet dhe nuk do ja pranojnë? Mbajeni mend, prapë do jemi këtu. Pu shteti që kushdo që e fiton nga so cialistët në Tiranë”, u shp reh Haxhiu.

Më tej, ai tha se nëse Erion Veliaj fiton zgj edhjet lo kale që mb ahen vitin e ardhshëm, do ta ketë shumë të vë shtirë të fu tet në zyrë me këto lloj pr otestash, duke marrë si mo del këtë të sotmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *