March 23, 2023


Babait të pesë vajzave i është kërkuar që të “qe tësohet” dhe të “ulet diku” pas re agimit të tij shumë qesharak pas lindjes së djalit të parë. Pas plot pesë vajzash, Kennedy Zarour më në fund goditi në she një dhe u bë baba i një djali.

Ai nuk i pë rmban dot emo cionet dhe l umturinë duke bë rtitur nga gëzimi në sa llën e op eracionit. Ul et, ngr ihet, vë duart në kokë, lëviz para-prapa dhe thjesht nuk e k ontrollon dot veten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *