March 27, 2023


Tash e një vit ish-krerët e UÇK-së , po mb.ahen në p.a.rab.ur.gim në gj.y.katën Sp.ec.iale në H.agë.Disa herë av.ok.atët m.br.ojtës të ish pre.sid.entit Hashim Thaçi, ish kr.yetarit të PDK-së Kadri Veseli, ish kryetarit të Kuv.endit Jakup Krasniqi, ish gje.nera.lit të Iuf.tës Rexhep Selimi, avo.kat e Nasim Haradinaj, e Hysni Gucati kanë kërkaur li.rmin me ku.sht derisa të nis pro.cesi gj.yqë.sor.Por tashmë ka filluar një pr.oces gjy.qësor ku.nd.ër Nasim Haradinaj e Hysni Gucatit.Për.derisa nuk kanë nisur ende sea..ncat gjy.qësore kundër Thaçit, Veselit, Kra.sniqit e Selimit sërish po kërko.het që ata të m.brohen në li.ri dhe të li.rohen nga qen.dra e mbaj.tjes në par.abu.rgim.

Gjy.kata e Ha.g.ës së f.undmi ka kërk.uar një pl.an të detajuar nga p.ol.i.cia e Kosovës nëse ky in.stit.ucion i s.igur.isë ka kap.aci.tete pro.fesi.onale për të siguruar mb.rojt.jen në liri për ish krerët e UÇK në rast se gj.yk.ata vendos për lir.imin e par.akohs.hëm të tyre.Gazeta Bl.ic ka kon.taktuar me Faton Klinakun sekretar i OVL UÇK i cili ka kr.it.uar qeve.rinë ak.tu.ale dhe drejtorin e përgjithshëm të p.o.l.icisë, të cilët sipas tij tashmë është dashur qysh moti të gr.ana.tojnë me të gjitha kapa.citete.t për li.ri.min e përk.ohshëm të Thacit, Veselit, Krasniqit e Selimit.

“Dikur thonin se li.rimi i para.kohs.hëm deri në pr.oces.in gjy.që.sor nuk mund të ga.rant.ohet, Shikojeni mirë li.g.jin për dh.om.at e spe.ci.ali.zuara që është votuar në Kuvend, ku aty dec.itiv.isht thuhet se pa.lët kanë të dr.ej.të të lir.ohen në sht.ëpitë e tyre deri në fil.lim.in e pro.ces.it gjy.qësor”, ka thënë Klinaku për Gazeta B.lic.Sipas tij, të akz.uaur.it mund të mb.rohen në një sht.et të tr.etë vetëm nëse kjo është dë.shirë dhe në vullnetin e krerëve të UÇK që po mbahen në H.a.gë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *