June 7, 2023


Çeqe me vlerë 300 mijë euro, 12 mijë euro cash, së bashku me çelësat e një Ferrari dhe Cadillac. Intermierët e Urgjencës janë habitur kur kanë gj etur në xhepin e një 80 vjeçari i cili hu mbi je tën pak pasi shkoi në sp ital.

Mbrëmjen e së enjtes a mbulanca kishte mb ërritur në ba nesën e tij në ve ri të Romës, nd ërsa 80 vjeçari me ndohet se ka hu mbur je tën nga një in fa r kt, me gjithatë do të jetë ek spertiza që do të zb u lo jë shk a q et e sa ktë të vd ekjes.

Po licia ka nisur he timet për të m ësuar pse kishte gjithë ato para në xhep i mo shuari që ishte pr o n a r dhe i disa pr o na ve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *