June 9, 2023


Presidenti amerikan Joe Biden pa ralajmëroi mu ngesë të ushqimeve në mbarë botën për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin.

“Do të ketë krizë sepse Rusia dhe Ukraina janë ha m ba ri i Europës për grurë, për shembull”, tha Biden. Si guria ushqimore dhe ndihma e përgjithshme humanitare,

ishin te mat kryesore të di skutimit në ta kimin e ja shtëzakonshëm të Biden me kr e r ë t e NA TO-s një ditë më parë në Bruksel. Takimi u th i rr për të di skutuar mbi pu shtimin e Ukrainës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *