March 24, 2023


Eni Çobani është kth y er në një nga pe rsonazhet më të njo hura dhe të da sh u ra të televizionit shqiptar ku e shohim çdo javë në ru brikën ‘Sh i he mi në g jyq’ në programin ‘E Diela shqiptare’.
Ajo është tejet aktive edhe në rrj e te t so ci a le ku ndan me ndj e kë s i t momente të ndr yshme nga pë rditshmëria, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për je t ë n pr i va te

Edhe pse ka folur disa herë për të birin, Aldin duke nd a rë edhe foto të tij, ba shkëshorti i ju ristes është një ‘mis ter’.
Por, duket se Eni Çobani ka ve ndosur t’i lë rë më nj a në re ze r v a t për pak koh q ë e të pr ezantojë për mijëra ndj e kë s i t e saj ba shkëshortin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *