June 8, 2023


Një djalë (13) nga fshati Kuçani afër Nov Varoshit ka h uumbur je etën pasditen e së mërkurës pasi traktori që drejtonte babai i tij Paun P. u përmbγs. po nx irrte dru nga pylli aty pranë.
Sipas in formacioneve jo zy rtare nga mediat vendase, djali i pIagosur ka qenë në një r imorkio në momentin e pë rmbysjes, e cila e ka shttypur dhe e ka vr a a rë.

Djali fa tkeq je tonte me babanë dhe vëllain e tij të vogël dhe më 1 sh tator duhej të fillonte klasën e tetë. Pallua P. ai e mbante familjen duke punuar në një sha rra.
I p avetëdijshëm për traagjedinë që do t’i ndodhte, ai të mërkurën pas punës me të birin ka shkuar në pyll për të p ërgatitur dru për dimrin, i cili në këto anë mund të je të i gjatë dhe i ft ohtë.

Por në rr ethana ende të pa qa rta, tr aktori-rimorkio që nd odhej në shp at u pë rmbyys dhe djali që nuk arriti të h idhej nga tr ajleri nuk mund të nd ihmoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *