March 24, 2023


Çudirat nuk kanë të mbaruar në plazhet e jugut, ndërsa duket se pronarët nuk kanë zënë mend edhe pse pjesa më e madhe e bregut është b osh.

Krahas faturave të çm endura, pasigurisë dhe in frastrukturës së dobët, atyre pushuesve që kanë zgj edhur të qendrojnë në Shqipëri u duhet të pë rballen edhe me mu ngesën e plotë të pr ofesionalizmit dhe arr ogacën edhe të punononjësit më të thjesht të njësive ak omoduese.

Çudia më e fundit vjen nga Ksamili, ku përveç faktit se duhet të kesh “mik” apo të japësh b aksish për të zënë çadrat e rreshtit të parë dhe të dytë (edhe pse mund të jenë b osh), vjen dikush dhe të thotë “po deshe rri, po s’deshe ik”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *