June 9, 2023


Sonila Meço është r evoltuar pas ngj arjes së rëndë të ndodhur në Himarë. Ajo thotë se në këtë vend nuk ia vlen më të je tohet.

“Se më flet njeriu në shpirt para se të më flasë ga zetarja dhe r acionaliteti më është shk artisur e ndoshta kulluar në fund të mendimit…

Kur i tregon “sk andalin” shqiptarëve me një qese pl ehrash bra ktisur mbi një gur a e di Ministrja gj endjen e si gurisë në tu rizmin shqiptar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *