June 9, 2023


Am basadori Britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith ka takuar sot Dr ejtorin e Përgjithshëm të P olicisë së Shtetit, Gledis Nano për të di skutuar mbi r eagimin sa më të shpejt k undër pe rsonave që bëjnë të m undur tr ansportimin e të rinjve shqiptarë drejt Mbr etërisë së Bas hkuar, me gomone.

Në një postim në Fa cebook, Am basada Britanike e bën të qartë se em igrantët e p aligjshëm nuk mund të si gurojnë punë të l igjshme dhe se së shpejti do të kth ehen në Shqipëri dhe nuk do të jenë në gje ndje të udh ëtojnë kurrë më në Mbr etërinë e Ba shkuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *