March 27, 2023


Anisela Zhupani, ni smëtare e kërkesës për do nacione GO FU N DME, që synon të gr umbullojë para për të nd ihmuar 2 fëmijët e çiftit Belliu, të mbetur je ti më pasi prindërit e tyre hu mbën je tën tr agjikisht në SH B A, mo h o i që mbledhja e fo ndeve të jetë bërë në emër të motrave të tij.

Në një in tervistë për Eu ro ne ws Albania, Zhupani sq aroi se fo ndacioni është ha pur në emër të saj dhe pë rfituesit e vetëm të të ar dhurave janë dy fëmijët e mitur të çi ftit të ndj e rë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *