March 24, 2023


Ka nd ërruar jetë ak torja amerikane Anne Heche , një javë pasi u pl agos në një ak sident au tomobilistik.
Lajmi u ko nfirmua nga një përfaqësues i familjes së saj për median online amerikane T M Z, e cila tha në një de klaratë: “Kemi hu mbur një dritë të ndr itshme, një shpirt të sj ellshëm dhe shumë të gë zuar, një nënë të dashur dhe një mike be snike

Ka nd ërruar jetë ak torja amerikane Anne Heche , një javë pasi u pl agos në një ak sident au tomobilistik.
Lajmi u ko nfirmua nga një përfaqësues i familjes së saj për median online amerikane T M Z, e cila tha në një de klaratë: “Kemi hu mbur një dritë të ndr itshme, një shpirt të sj ellshëm dhe shumë të gë zuar, një nënë të dashur dhe një mike be snike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *