June 9, 2023


Pamje m agjepsëse plazhesh dhe ushqime të lira. Një Shqipëri që po i la rgohet r eputacionit të lidhur me kr i m in e or ganizuar. Një vend që po kr ahasohet me Greqinë dhe Kroacinë teksa turizmi po i r ikthet no rmalitetit pas pa ndemisë”. Kështu përshkruhet Shqipëria në një ar tikull të pu blikuar në “The Ti m es”

Pr estigjiozja britanike shkruan se rrjetet sociale po shërbejnë si një fo rcë nxi tëse e in teresit gjithnjë e më të madh për të vizituar këtë vend. V ideot e publikuara në rrje tin so cial T ik T o k shfaqin pamje të Ksamilit, një r esort plazhesh me ujëra të kaltra dhe janë video janë shikuar më shumë se 60 milionë herë, thuhet ndër të tjera në ar tikullin e “The Ti m es”.

Rreth 3 milionë turistë të huaj kanë zgj e dh ur si destinancion për të pushuar Shqipërinë, rreth 1 milionë turistë më shumë se gjatë vitit 2021. Gjatë kësaj periudhe vendi ynë është zgj e dh ur si de stinacion tu ristik më shumë nga francezët, më pas renditen italianët dhe holandezët të cilët janë të tretët për numrin më të madh të hy rjeve gjatë pe riudhës 1-8 Gu s ht 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *