March 24, 2023


Pe,zulIo,het nga detyra drejt,ori i Bh,urgj,ejve të Kosovës, Nehat Thaçi.Nehat Thaçi ës,htë p,ezulI,uar nga pozi,ta e drejtorit të përgj,ithshëm të Shërbimit Kor,rektues të Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur zëven,dësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu.

“Sot, kemi pr,anuar vendimin e Këshillit Shtetëror për Vlerësim dhe Disiplinë për pez,ulI,imin nga detyra të z. Nehat Thaçi – Drejtor i Përgji,thshëm i SHKK-së”, ka thënë Sallahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *