March 26, 2023


Për të ko ntribuar në p akësimin e konsumit të en ergjisë dhe rrj edhimisht në ng adalësimin e fa ktorëve që sjellin ngr ohjen gl obale, gjithsecili prej nesh mund t’ia nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të r ëndisim disa mënyra për të ku rsyer en ergjinë në shtëpi. Kjo do të thotë se do të ha rxhoni më pak en ergji dhe do të pa guani më pak para.

Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ek ologjike. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të zv ogëluar ko nsumin e e nergjisë el ektrike është të zëvendësoni llambat e za konshme me ato ekonomike. Në Shqipëri ka filluar prej vitesh tr egtimi i llambave të tilla, madje edhe llambat fl uoreshente. Ko nsumojnë pak energji dhe janë të madhësive të ndr yshme , 12 herë më af atgjata se ato të za konshmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *