March 24, 2023


Ish-kryetarja e Parlamentit, Jozefina Topalli paralajmëron krizë edhe në anën e maxhorancës. E pyetur lidhur me pr ocesin për zgj edhjen e ka ndidaturave të pr esidentit të ri, Topalli tha në “A 2 Ne ws”, se me vu llnet dhe be sim, ky pr oces duhet të kishte nisur me r eformimin e po litikës dhe in stitucioneve.

Topalli tha se ndonëse sot duket sikur vetëm P D-ja po p ërjeton kr i zë, shumë shpejt do të pr e k et dhe ma xhoranca. “Po të kishte një vu ll n et dhe të ishim be s i m mirë në këtë proces,

mund të fillonim të bënim një hap të parë drejt re formimit të po litikës, të in stitucioneve, të cilët nuk e di sa të nd ërgjegjshëm janë për kr i z ën që po pë rjetojnë, in stitucionet. Duket vetëm pjesa e op ozitës, por edhe pjesa tjetër do të dalë zb u lu ar shumë shpejt”, de klaroi Topalli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *