March 23, 2023


Kreu i zgj edhur i Partisë së Li risë, Ilir Meta është duke zhv illuar një takim me str ukturat e partisë në qytetin e Durrësit.

Meta ka ak u zu ar qe verinë për kr ijimin e m onopoleve në të gjitha fushat duke shk atërruar ko nkurrencën e nd ershme si dhe duke shk aktuar rritjen e pa punësisë dhe va rfërisë.

Për ta il ustruar këtë, Meta mori si shembull çmimin e peshkut në Durrës, ku sipas tij kushton më shtrenjtë edhe se në Kosovë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *