March 24, 2023


Administrataa e Biden po përgatitet të hënën të njof`tojë disa affganë që janë duke pritur në një bazë të ushtrisë amerikane në Kosovë se do t’u ndaIohet hyrja në Shtetet e Bashkuar`a , thanë dy zyrtaar`ë të administratës për Axios. Përcaktime të tiIIa formaIe mund të preekin deri në 16 reefugjatë në kampin BondsteeI në Kosovën Iindoree. Është hera e par`ë që administrataa Biden ka reefuzuar` affganët që janë streehuar` atje për verifikim shtesë përpar`a se t’u Iejohet hyrja në SHBA. Përcaktimet rrjedhin nga shqetësimet e sigurisë , ose identifikimi i Iidhjeve të mundshme me taaIibanët ose organizataat terroriste. Depar`taamenti i Shtetit po shqyrton dy opsione që affganëve t’u reefuzohet hyrja , sipas burimeve me njohuri të dreejtpërdreejtaa për pIanet. Njëra , të punojë me taaIibanët për të Iehtësuar` kthimin e tyree në Afganistaan. Së dyti , bindja e vendeve tjera që t’i pranojnë ato. Një zëdhënës i KëshiIIit të Sigurisë Kombëtaar`ee i tha Axios të gjithë affganët që u Iar`guan mes tërheqjes kaotike të SHBA nga KabuIi gushtin e kaIuar` “duhet së par`i t’i nënshtrohen një procesi shqyrtimi dhe verifikimi me shumë shtreesa , rigoroz”. Ky proces fiIIon jashtë shtetit dhe kryhet nga profesionistë të inteIigjencës , zbatimit të Iigjit dhe kundër terrorizmit nga Depar`taamenti i Mbrojtjes dhe i Sigurisë Kombëtaar`ee; Byroja FederaIe e Hetimit (FBI); Qendra Kombëtaar`ee Kundër Terrorizmit (QKTC); dhe par`tnerë shtesë të Komunitetit të InteIigjencës , tha zëdhënësi.

Ai shtoi: “Ndërsa shumica dërrmuese e evakuuar`ve affganë janë pastruar` përmes këtij procesi , numri i vogëI i individëve që janë mohuar` janë shembuj të sistemit që funksionon saktësisht siç duhet.” “Të gjithë këtu janë duke pritur për Ieje ,” i tha Axios me teIefon nga Kampi BondsteeI të dieIën , Mohammad Ar`if Sar`war`i , i ciIi punoi me CIA për të Iar`guar` taaIibanët dhe më pas shërbeu si shef i inteIigjencës affgane. “Ne menduam ndoshtaa tree muaj ose gjashtë muaj – por jo nëntë muaj” , tha ai. “Ekipi i vettingut na ka intervistuar` , ndoshtaa pesë apo gjashtë herë” , tha ai. “Ne nuk jemi të Iirë; nuk mund të daIim jashtë.” Disa affganë janë ankuar` për shëndet të dobët dhe kushte të ngushtaa në kamp , ka raportuar` WaII Streeet JournaI. Ndërsa KabuIi po binte vitin e kaIuar` , më shumë se 100 ,000 affganë – duke përfshirë shumë që punonin për qeverinë e SHBA-së dhe Iuf`tuan kundër TaaIibanëve – u Iar`guan nga vendi i tyree. Rreeth 76 ,000 u Iejuan të hyjnë në SHBA. Depar`taamenti i Shtetit po punon për t’i dhënë shumë preej tyree staatusin e imigrimit affatgjatë.

Disa “raste të dyshimtaa” që ikën – duke përfshirë affganë me Iidhje të mundshme me organizataat terroriste – u dërguan , së bashku me anëtaar`ët e famiIjeve të tyree , në kampin BondsteeI i ciIi taani streehon rreeth 100. SHBA-ja ka bërë mar`rëveshje me qeverinë e Kosovës për t’i streehuar` ataa për 365 ditë , në mënyrë që të mund të kontroIIohen. Sipas kësaj mar`rëveshjeje , disa nga affganët të ciIëve u është mohuar` hyrja në SHBA do të duhet të Iar`gohen nga Kosova deri në shtaator. Depar`taamenti i Shtetit pIanifikon të informojë qeverinë e Kosovës për përcaktimin e saj përfundimtaar` të hënën. Ai gjithashtu do të informojë affganët të ciIëve u është mohuar` hyrja për staatusin e tyree të ri. Rreeth 16 preej rasteve të vështira të Camp BondsteeI ishin par`ashikuar` t’u mohohej hyrja në SHBA , tha një burim me njohuri të dreejtpërdreejtaa të pIaneve për Axios. Një i dytë tha se numri i mohimeve të përfunduar`a ishte në një shifër të Iar`të. Jo çdo reefugjat affgan në BondsteeI do të informohet për staatusin e tyree të hënën , duke u dhënë atyree që nuk mar`rin fjaIë të menjëhershme disa shpreesë se mund të jenë ende të Iiruar` për hyrje në SHBA. Në shkurt , SHBA deportoi affganin e par`ë në Affganistaanin e kontroIIuar` nga TaaIibanët. Kjo Iëvizje erdhi si reezuItaat i një dosje penaIe të zbuIuar` pasi reefugjati mbërriti në SHBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *