March 24, 2023


Rudina ka treguar se shfaqja e radhës e “Bo e i ng Bo e i ng” ka qenë në Pukë, ku prej 15 vitesh nuk kishte një shf aqje të mi rëfilltë.

Ak torja ka treguar se shf aqjen e ka sp onsorizuar Marku duke bërë re alitet dë shirën e saj, të aktorëve e sp ektaktorëv“Fa leminderit da shuria ime. Pas 15 vitesh, vjen për herë të parë një sh faqje e mirëfilltë në Pukë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *