March 19, 2023


Ministrja e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi nëpërmjet një p ublikimi në rrjete s ociale zgj odhi të japë lajmin e mirë të pë rfshirjes së 150 shkollave të tjera në pr ojektin “Bëjmë Detyrat e Shtëpisë”.

Kushi në mesazhin e saj shkruan se deri tani në këtë projekt janë p ërfshirë 140 shkolla në të gjithë vendin, ku janë fo rmuar rreth 400 klasa m ësimore dhe janë pë rfshirë mbi 7800 nxënës dhe 800 mësues.
Ministrja ka bërë edhe një ft esë të veçantë për prindërit, duke kërkuar nga ata që nëse ndj ejnë të n evojshme një mb ështetje të m ëtejshme për fëmijët e tyre, të përfitojnë nga ky s hërbim që o frohet në shk ollat p ublike pranë ve ndbanimit të tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *