March 23, 2023


Me anë të një postimi në Fa cebook, kirurgu nga Kamenica, Arbër Morina ka pr etenduar se D iabeti Me llitus Ti p-2 dhe Ob eziteti M orbid mund të sh ërohen përmes r isisë shk encore në k irurgjinë me tabolike.

Ai shkruan “La mtumirë In sulinës dhe të gjitha mj ekimeve dhe ko mplikacioneve nga di abeti” dhe më pas ka lënë numrin e tij të telefonit për pa cientët dhe familjarët e in teresuar.

“Jeta është një, dhe shumë e bukur. Je tojeni atë me sa më pak kom plikacione të mundshme.” – shkruan në fund z.Morina. Më tej ai pr etendon se ky shërim i përjetshëm i këtyre s ëmundjeve bëhet me anë të një te knike m inimale in va z i ve me 99% su kses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *