June 7, 2023


Këngëtarit të njohur nga Shqipëria, Briken Lito, i njohur nga të gjithë si Gena, Shtetet e Ba shkuara të Amerikës (SH B A) i ka shqiptuar nd alesë të p ërjetshme për hyrje në te rritorin e saj, tr ansmeton Gazeta Metro.

Sipas informatave dhe dokumenteve që ka siguruar Ga zeta Metro, shk aku i kësaj nd alese po del të je të ikja nga ta timet, për t’iu sh mangur atyre.

Gena, i cili njihet si njëri prej këngëtarve më të su ksesshëm në es tradën shqiptare, nuk ka paraqitur ta timet për ko ncertet e shumëta që i ka mb ajtur në Shtetet e Ba shkuara të Amerikës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *