June 7, 2023


Nje tr ailer i ng arkuar me grure i cili po udh etonte ne dr ejtim te Tiranes eshte p erfshire ne nje ngj arje rrugore. Si pa soje sasia e grurit qe tr ansportonte eshte de rdhur ne autostrade.

Ne videot e si guruara nga abc dhe te p ublikuara ne rrjet shihet se ka nje sasi te madhe gruri ne te dyja anet e au tostrades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *