March 24, 2023


Tammy Perreault u plagos për vd ekje kur çadra e diellit në plazhin Garden City u shk ëput nga b oshti mb ajtës.
63-vjeçarja ndërroi je të tr agjikisht një orë pas in cidentit të fr ikshëm në sp i t al.

Scotty’s Beach Bar, ku Perrault ishte fr ekuentuese e rr egullt, e nderoi me një postim në F acebook pas vd ekjes së saj.
Ata shkr uajtën: “Sot me zemra të l ënduara va jtojmë hu mbjen e një shoqeje të dashur dhe vendase me ze mër të mirë. Disa gjëra nuk do t’i ku ptojmë kurrë, por ajo që dimë është se askush nuk ka një gjë të keqe për të thënë për këtë grua.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *