June 4, 2023


Ky lajm mbase do g ëzojë ditën tuaj, gjykuar nga të gjitha të këqijat që dëgjojmë të ndodhin në këtë vend…
Ky ar tikull është shembulli se si shqiptarët r ikthejnë besimin në hu manizëm me gj estet e p açmueshme.

Pa varësisht se kr i za ekonomike ka vënë në vështirësi shumë qytetarë shqiptarë, duke i bërë që të kursejnë e ata që kanë mu ndësi më të pa kë ta, të mb ijetojnë… kur e mendon çdokujt do i kishin hyrë në punë 6000€.
Kjo është ajo çfarë i ndodhi një qytetari i cili gjeti në rrugë një p ortofol mbushur me para por vendosi t’ia do rëzonte të zo tit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *