March 23, 2023


Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, ka ndarë sot me ndj ekësit një mesazh të qytetarit d ixhital, ku ak uzohet kryetarja e bashkisë si fajtore për 14-vjeçarin i cili hu mbi je tën në Roskovec.

Në mesazh, kryetarja Majlinda Bufi ko nsiderohet fa jtore pasi pas nd ërprerjes së nd ihmës ekonomike prej saj, i mituri de tyrohej të gjuante për peshk për të s iguruar bukën, ku edhe hu mbi je tën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *