March 22, 2023


Bo rdi i Tr ansparencës ka vendosur çmime të reja për ka rburantet që shiten në vendin tonë. Mësohet se Bordi ka rritur me 5 lekë na ftën dhe me 2 lekë benzinën. Sipas Bordit rritja ka ardhur për shkak të rritjes së çmimit në bursë gjatë ditës së djeshme. Ajo që vl en të the ksohet është se Bordi i Ramës ndj ek bursën kur kur çmimi i k arburanteve rritet, por jo kur ai ul et.

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit ga s o il i sta ndardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 221 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 209 lekë/litër. ✅Çmimi i shitjes me p akicë i në nproduktit benzinë e standardit S S H EN të jetë jo më shumë se 202 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 190 lekë/litër. ✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit ga z, të jetë 80 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 68 lekë/litër për automjetet. ( Shënim: çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do të jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e ka rburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë a kcizën).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *