March 24, 2023


Një 61-vjeçar nga Saranda që j eton në Florida të SHBA-ve është gj obitur me 50 mijë lekë të rinj nd ërkohë që po licia k ufitare ka bll okuar mj etin e tij lu ndrues, gomone për 30 ditë.
Sipas policisë ata i kanë bërë me shenjë që të ndalojë për kontroll por 61-vjeçari nuk ka nd aluar dhe ka te ntuar të l argohet.

Materialet iu r eferuan Pr okurorisë, për v eprime të më tejshme.
Njoftimi i p olicisë
Vijojnë kontrollet nga Ko misariati i Policisë Kufitare, në kuadër të masave për rritjen e p arametrave të si gurisë në plazhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *