March 20, 2023


Ky i fundit kishte dalë për peshkim, por më pas ka hu mbur gju rmët.
Për 24 h po licia dhe banorët kërkuan për gjetjen e djalit, teksa sot u k onstatua por pa she nja je te.

I mituri vinte nga një familje me pr obleme ek onomike.
Djali i familjes Sako dilte për të p eshkuar për shkak të va rfërisë.

Ndërkohë për familjen Sako kjo është tragjedia e dytë me të cilën p ërballen, pasi para 10 vitesh, djali 7 vjeçar i familjes Sako pati të njëjtin f at me djalin që u mb yt dje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *