March 23, 2023


Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj ka publikuar disa të dhëna st atistikore në lidhje me sektorin e turizmit duke e ci lësuar ate si një ndër k ontribuesit kryesorë në rritjen ek onomike të vendit gjatë këtij viti.

Ibrahimaj thekson se b iznesi pati një rritje me 23% gj a të p eriudhës ma j-qe rshjor 2022 kr ahasuar me të njëjtën pe riudhë të një viti më parë, nd ërkohë që kërkon nga qytetarët të mos shikojnë çfarë r aportojnë mediat mbi pr oblematikat që ka pa tur tu rizmi këtë vit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *