March 23, 2023


Presidenti i SHBA, Joe Biden ka nxjerrë një urdhër të ri ekz ekutiv që përfshin Ballkanin Perëndimor. Urdhri parashikon bll okim prone dhe ndalim të hyrjes në SHBA të personave që kontribuojnë në desta bilizimin e Ballkanit Perëndimor

Ky urdhër përfshin ish-vendet e Republikës Jugosllave dhe Shqipërinë. Sipas Biden gjatë dy dekadave të fundit ka pasur m inim të marrëveshjeve, institucioneve, korr upsion brenda qeverive dhe institucioneve që kë rcënon sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SHBA.

Urdhër ekze kutiv për bll okim in e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën des tabilizuese në Ballkanin Perëndimor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *