June 8, 2023


Kjo Është Gruaja Që Nd aloi Nd ërhyrjen E Us htrisë Greke Në Shqipëri Në Vitin 1997

Kjo Është Gruaja Që Nd aloi Nd ërhyrjen E Us htrisë Greke Në Shqipëri Në Vitin 1997
“Miku i mirë në ditë të keqe”. Këtë duhet të kenë menduar edhe sht etarët e lartë të Turqisë kur i kanë afruar Shqipërisë nd ihma ka k ursin në ditët më të vs htira të saj. “500 vjet vëllazërim…”.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *