March 20, 2023


An alisti Fatos Lubonja tha se ngj arja në Himarë, ku një 7-vjeçare vdiq pasi u përplas nga sk afi qe dr ejtohej nga po lici Arjan Tase është e rëndë dhe i gjithë konteksti i saj sjell dhe pë rgjegjësinë e qe verisë që meriton pr otesta. Sipas tij, pro testat janë të d omosdoshme, por tha se opozita duhet të ndryshojë taktikë për të tërhequr sa më shumë njerëz.

“Do të thosha që ngjarja është e rëndë duke e parë në gjithë ko ntekstin, jo duke e parë thjesht që një in divid bëri një a ksident. Kur them gjithë kontekstin, kam parasysh që individi ishte njeri i v eshur me p ushtet, që njihte ligjet, shef policie, sipas të dhënave akoma dhe më keq ka pasur ca rekorde kriminale, që rekrutohen në polici, që pas taj bëhen pjesëtarë në gr abitjen e vo tës, zgj erohet gjëja, nga një ak sident, nd ërkohë që kjo gomonia e f uqishme etj, e rë ndon situatën dhe e bën që pë rgjegjësia që ka qe veria të jetë vërtetë e tillë që të me ritojë pr otesta”, tha Lubonja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *