March 27, 2023


Sali Berisha ka ndarë në orët e vo na mbr ëmë në rrj etet so ciale lajmin e tr ishtë se in telektuali dhe hi storiani i njohur Sherif Delvina ka nd ërruar je të.Një hu mbje e madhe jo vetëm për familjen e të ndj erit por për gjithë ata që e njihnin dhe kanë qenë ba shkëpuntorë me të.

Mesazhet ng ushëlluese kanë qenë të shumta.“Sherif Delvina mbylli syte pe rgjithmone! Te da sh u r miq, Sherif Delvina njeri nga st udjuesit, hi storianet, in telektualet me te shquar te ko mbit shqiptar mb y lli syte pe rgjithmone.

Pa sardhes i njeres prej familjeve me ne ze te el i te s shqiptare te kohes, me ko ntribute te medha ne nd ertimin e shtetit shqiptar dhe in stitucioneve tona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *