June 4, 2023


Turizmi në jug të Shqipërisë më shumë se sa nga çmimet e kr ipura është i rr ezikuar nga sj ellja e dh unshme e pronarëve të restorante dhe lokaleve që op erojnë në zo në.

Dy ditë më parë një pronar restoranti ndoqi me thi kë në dorë në mes të rrugës klientin, i cili ishte la rguar pa paguar për shkak se nuk i ishin dukur normale dhe të lo gjikshme çmimet e ushqimeve që kishte k onsumuar.

Ndërkohë që ditën e sotme, një tjetër qytetar ka treguar një hi stori aspak të kë ndshme që i ka ndodhur në Orikum. Fatmir Gjoni ka ndarë në Fa cebook hi storinë e tij aspak të kë ndshme ndërsa ka shkuar të dr ekojë në një restorante në Orikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *