March 27, 2023


Hajdari mendon se Sali Berisha nuk ap e l o n dot më el ektoratin gri dhe se shqiptarët nuk du an që të kenë sërish kry eministër.

“Shqiptarët nuk e du an Berishën më kr yeministër sepse e kanë parë dhe tani më çd o k u sh, sidomos gje ne ra ta e re që ka parë po të nj ë j t ët po litikan dhe të va zhdojë t’i vo to jë ata është një gjë ab su r de.

Nëse ai in si s t on në këtë be te j ën për të qenë kr y etar unë be so j që nuk do ta ketë të gja të sepse nuk do ap e lo jë dot pë rtej an ë ta rë si së”, tha Hajdari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *