March 24, 2023


S ezoni turistik në Shqipëri është në ditët më të mira, sipas disa të dh ënave të p ublikuara nga ministrja e Fi nancave Delina Ibrahimaj.

Mesa duket, e nx i tur nga lajmet që p asqyrojnë zbr aztinë e plazheve dhe pr oblematikat në br egdet, Ibrahimaj ka vendosur ta pë rballë re alitetin e rrjeteve s ociale me shifrat po zitive.

Kështu, ajo shprehet se p othuajse të gjitha ak tivitetet në s ektorin e Hoteleri-Turizmit janë p ësuar rritje me 23 deri në 80% në disa r aste. Krahasuar me një vit më parë, sipas të dh ënave të p ublikuara nga Ibrahimaj, rritje ka pësuar edhe punësimi, me 16%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *