March 25, 2023


Peric-Komsic luan për Cibalia, në kategorinë e dytë kroate, që nga viti 2020. Disa muaj më parë ai u p ërball me s ëmundjen e rëndë të nënës së tij Liliana, e cila kishte n evojë për një tr ansplant të më lçisë. Roberti vendosi të linte gjithçka që kishte nd ërtuar deri në atë moment për t’i kthyer nënës së tij dashurinë që i kishte dhu ruar. Ai i dha asaj 70% të m ëlçisë duke iu nënshtruar një ope racioni t ransplantimi në një kl inikë të sp ecializuar në Stamboll.

Liliana, jeta e së cilës ishte në rr ezik, aktualisht është shumë mirë tani dhe djali i saj është gjithashtu mirë dhe më lçia po r igjenerohet. Roberti pas operacionit thotë:

Gjithçka shkoi shumë mirë, si op eracioni ashtu edhe sh ërimi. Falë Z otit që të dy jemi mirë tani dhe nëna ime më në fund ka marrë një jetë të re pas 13 vitesh lu ftë të v ështirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *